– for å fremme folkehelsen med oppdaterte, konstruktive
og evidensbaserte kostanbefalinger.
Målet er en halvering av livsstilsrelaterte
sykdommer innen 2030!
Norge trenger en matrevolusjon!
– vil du være med?


Stiftere:
Margit Vea
Trygve Magne Eikevik
Merete Furuberg
Rebekka Nøkling
Tonje R. Gulliksen
Nils R. Fosse
Vivian Lohmann Veum
Per Bjønnes Kristiansen
Geir Torgersen
Gunn-Karin Sakariassen
Gerd B. Hay
Mone Eli Sæland
Tove Marcussen Traheim
9. desember 2020

Om oss
Metabolsk Helse er en ideell og uavhengig helsepolitisk organisasjon. Vi arbeider for å bekjempe overvekt og fedme med tilhørende sykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.
Våre budskap er basert på fakta og evidensbasert vitenskap. Faglig opplysningsarbeid om ny forskning og politisk påvirkning er kjernen i vår virksomhet.Vi kommuniserer gjennom dialog og med respekt for forskjellige synspunkter.

Vårt mål:
Vårt overordnede mål er en kraftig reduksjon i omfanget av livsstilsrelaterte sykdommer. Antallet innbyggere med overvekt, fedme og diabetes type 2 skal halveres innen 2030. Statens utgifter ved livsstilssykdommer og belastningene dette gir i helsevesenet skal reduseres. Alle borgere skal kunne oppleve bedring av egen helse og økt livskvalitet. Målene skal nås med bedre matkvalitet og en matproduksjon i harmoni med økosystemene.

Vår forklaring:
Insulinresistens er sannsynligvis den viktigste årsaken til våre livsstilsykdommer, sammen med dårlig tarmhelse, næringsfattig og kaloririk mat. Insulin utskilles når blodsukkeret stiger over normal-nivået. Når dette gjentar seg ved hvert måltid, år etter år, svekkes cellenes evne til å respondere. Insulinresistens utvikles. Hovedårsaken til blodsukkerstigning er høyere inntak av raske karbohydrater enn den enkelte trenger og tåler. Karbohydrater i ultraprossesert mat ser også ut til å gi et raskere og kraftigere blodsukkerutslag enn når de befinner seg i sin opprinnelige og naturlige form. I tillegg kan kronisk stress være medvirkende årsak til insulinresistens. Advarslene mot mettet fett har sannsynligvis bidratt til å øke andelen karbohydrater i kostholdet. Disse advarslene har vist seg å bygge på et sviktende vitenskapelig grunnlag og trenger derfor å nyanseres og oppdateres.

Våre anbefalinger:
Kostholdsrådene bør oppdateres slik at den store andelen av befolkningen som ikke har et høyt fysisk aktivitetsnivå unngår overvekt, fedme og forhøyet blodsukker. Konkret mener vi anbefalingen om at 45 til 60 % av energien skal komme fra karbohydrater må justres. Det må åpnes for
anbefalinger om et betydelig lavere inntak av karbohydrater. Kostrådene må være i tråd med den enkeltes toleransegrense og metabolske tilstand. Samtidig foreslår Metabolsk Helse helhetlige anbefalinger om bedre matvarevalg.

Vår visjon:
Vår visjon er et friskt folk med energi, livsglede og skaperkraft, der et kosthold vi er evolusjonært tilpasset står i sentrum. Vårt oppdrag og vår ambisjon er å transformere dagens matsystem.Vi vil arbeide for at maten skal produseres på naturens premisser. Vi skal fremme relevant vitenskap, ha åpne, demokratiske prosesser og forene alle gode krefter for en bedre folkehelse. Både for fellesskapets og det enkelte individs beste.
Våre verdier er respekt, ærlighet, åpenhet og integritet.

Hvordan:
Metabolsk Helse skal rette sitt arbeid mot faglige og politiske beslutningstakere. Vi skal være aktive i alle saker knyttet til helse og ernæring. Vår metode er synliggjøring av ny forskning slik at
myndighetenes råd og helseplaner oppdateres i samsvar med denne nye vitenskap. Vi ønsker å bidra i det forberedende arbeidet hos fagetatene, under høringsrundene og i de politiske beslutningsprosessene. Vi skal synliggjøre relevante fakta og utarbeide rapporter som belyser sakene på en tydelig og forståelig måte. Metabolsk Helse skal være synlige på formelle og uformelle arenaer i alle faser av de offentlige beslutningsprosessene.Vår kommunikasjon skal være dialogbasert, preget av tillitsfulle relasjoner,
åpenhet og respekt.

Posisjon:
Metabolsk Helse skal være den foretrukne kilden til fakta, synspunkter og kommentarer når ernæring og helse er på agendaen i media og blant politikere. Vi skal bidra til å sette disse spørsmålene på dagsordenen.